zalozka  

 

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

Testy ALF, IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

 
Ďatelinka - neinvestičný fond
Kalendár
Hymna školy
Leták 40. výročie budovy školy
 

 

Od 1. 1. 2021 nás nájdete na adrese www.zstvrdosovce.sk.

 

Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce

Organizácia vyučovania od 11. 1. 2021 do 24. 1. 2021

V súlade s usmernením MŠVVaŠ SR, v zmysle pokynov ŠPU a vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením "lockdownu" na území SR do 24. 1. 2021 upravujem výchovno - vzdelávací proces pre žiakov školy nasledovne:

Žiaci 1. stupňa ZŠ:

 • Od 11. 1. - 18. 1. 2021 (predbežne) prechádzajú žiaci 1. stupňa na dištančné vzdelávanie - vzdelávanie z domu.

 • Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.

 • Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný: 1. - 3. ročník - 10 hodín týždenne, 4. - 5. ročník - 12 hodín týždenne, 6. - 9. ročník - 15 hodín týždenne.

 • Týmto odporúčaniam ŠPU zodpovedá aj naša úprava dištančného rozvrhu pre 1. stupeň,

 • Vždy ráno do 8:00 hod budete mať na stránke www.mojaskolanawebe.sk (po prihlásení dieťaťa) aktuálne informácie o vyučovaní v daný deň od triednej učiteľky. Návod, ako sa dostať k úlohám je v časti Návody, manuály.

 • Triedne učiteľky Vám upravený rozvrh a časový rozpis hodín doručia najneskôr v piatok, 8. 1. 2021.

 • Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať i naďalej k dispozícii ich asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on-line na dennej báze, príp. podľa potreby a dohody s rodičom.

 • Školská špeciálna pedagogička bude naďalej pracovať podľa rozpisu činností.

 • Sociálny pedagóg bude k dispozícií triednym učiteľom a v prípade potreby žiakom a rodičom školy.

 • ŠKD v tomto týždni nebude otvorený.

 • Komunikácia rodič - učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.

 • Ako to bude od 18. 1. 2021 - do 24. 1. 2021 - predbežne sa v Covidautomate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci 1. stupňa za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie.

 • Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, akonáhle sa o ňom právoplatne rozhodne.

 • Všetky priebežné oznamy budú zverejnené na stránke školy www.zstvrdosovce.sk.

Žiaci 2. stupňa ZŠ

 • Pokračujú vo vzdelávaní podľa doterajšieho, už nastaveného dištančného rozvrhu.

 • Klasifikácia žiakov za I. polrok bude k 31. 1. 2021 (pre žiakov, ktorí nemajú dostatok známok sa posúva k 31. 3. 2021).

 • Naďalej budú na on-line hodinách preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.

 • Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe.

 • Veľmi odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom.

 • V popoludňajších hodinách veľmi odporúčame žiakom prechádzku v prírode.

 • V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni on-line rodičovské združenia, aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín nastaví triedny učiteľ v každom ročníku individuálne, po dohode s Vami.

 • Ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku.

 • Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3. - 4. mája 2021. Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky. Výchovná poradkyňa Mgr. Gertrúda Benceová (benceova@gmail.com) Vám priebežne bude zasielať všetky nové informácie, ktoré jej budú doručené prostredníctvom triednych učiteľov. Prijímacie konanie na stredné školy prebehne od 3. - 14. mája 2021. Overovanie špeciálnych schopností, zručností a nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční 5. mája 2021.

 • Testovanie 9 prebehne z predmetov matematika a slovenský jazyka a literatúra dňa 9. júna 2021.

Milí žiaci!

Pristupujte k učeniu a svojim povinnostiam zodpovedne a hlavne pravidelne každý deň podľa rozvrhu hodín. Denne pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdajte vždy načas. Nepoľavte vo svojej práci, pretože sa Vám ťažšie bude všetko dobiehať.

Milí rodičia!

Ďakujem Vám za každodennú pomoc a podporu svojim a našim deťom. Vďaka vašej ústretovosti a porozumeniu sa nám podarí všetko zvládnuť a deti zasadnú opäť do školských lavíc.

Mgr. Jana Micsinaiová

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Prehľad aktivít súvisiacich s projektom nájdete na stránke  IT Akadémia Tvrdošovce.

Milí rodičia!

V rámci programu Zdravá desiata sa naša škola rozhodla spolupracovať so spoločnosťou Rajo a pomocou Brejky automatu zabezpečiť deťom chutnú mliečnu desiatu. Deti majú možnosť kúpiť si v automate mlieko- neochutené aj ochutené, 100% jablkový džús, 100% ovocnú dreň a cereálne vankúšiky kedykoľvek, jednoducho, bez potreby nosiť pri sebe hotovosť.

Dieťa, ktoré má záujem o mliečnu desiatu Brejky si na škole vyžiada dobíjateľnú kartu Brejky s nulovým kreditom. Rodič kartu dobije ľubovoľnou sumou prostredníctvom internet bankingu, zaplatením priamo na pobočke banky alebo poštovou poukážkou. Po zaplatení dieťa môže začať používať kartu v automate. Suma za vybraté výrobky sa bude odpočítavať z kreditu na karte.

Podrobný návod a potrebné informácie (ako dobiť kredit na mliečnej karte) na: https://brejky.sk/dobit-kartu.php, https://automaty.come.cz/sk/login/

Ďalšie informácie: Ing. Petra Fekečová (pondelok a stredu od 13:00 do 14:00 v priestoroch základnej školy)

 

Bližšie informácie o projekte.

Dňa 25. 5. 2018 vstupuje do platnosti nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom novej právnej úpravy ochrany osobných údajov je zvýšiť ochranu dotknutých osôb,        t.j. osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú.

Zodpovedná osoba - PaedDr. Iveta Mészárosová

 

kontaktné údaje:

e-mail : zodpovednaosoba234@gmail.com

č. tel.: 035/6492-512

 

Pracovné ponuky

Na základe novely zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch   z dňa 21. októbra 2011 škole vznikla povinnosť uverejňovať informáciu o voľných pracovných miestach.

V súčasnosti nemáme voľné pracovné miesta.

 Aktualizácia:
© Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová