zalozka  

 

Hlavná stránka

O škole

Kalendár

Dokumenty

Projekty

Sponzori

História

Neinvestičný fond

Kontakt

Fotoalbumy

Úspechy

Predmety

IŽK

Elán

Priatelia

Školský klub detí

Školská jedáleň

Výchovný program ŠKD
Školský poriadok ŠKD
Oznamy ŠKD
Prevádzka ŠKD
Harmonogram úhrady poplatku
 
 
 
Výchovný program Školského klubu detí

Výchovný program ŠKD

Školský poriadok Školského klubu detí

Školský poriadok ŠKD

 
Oznamy Školského klubu detí

Školský klub detí  je školské zariadenie výchovy mimo vyučovania. Zabezpečuje deťom výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa výchovného programu zameraného  na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie. Školský klub detí vytvára podmienky pre ich telesný, psychický a sociálny rozvoj nielen počas záujmových aktivít v klubovniach, ale aj počas pobytu na čerstvom vzduchu v priestoroch školského dvora, alebo vychádzkach do blízkeho okolia školy. Preto žiadame rodičov, aby  počas výchovno-vzdelávacieho procesu nenarúšali výchovnú činnosť a dodržali dohodnuté odchody detí. Zároveň  žiadame rodičov, aby si deti preberali od pani vychovávateliek na chodbe.

                                                                Ďakujeme za porozumenie.

 

Prevádzka ŠKD v školskom roku 2020/ 2021

Prevádzka ŠKD je zabezpečená od 3.9.2020 denne od 11. 30 – 16. 00 hod.

 

Dieťa sa prijíma na základe vyplnenej a podpísanej žiadosti spolu s podpísaným dotazníkom.

 

Mesačná úhrada  činí  4 €. Poplatok je možné uhrádzať bezhotovostným bankovým prevodom.

 

Odchody detí z ŠKD sú o 15.00, 15.30 alebo 16.00 hod (s výnimkou detí odchádzajúcich na autobusový spoj a krúžkov mimo školy).

Každú  zmenu  v spôsobe  alebo čase odchodu, alebo neprítomnosť žiaka  v ŠKD,  je potrebné  nahlásiť p. vychovávateľke konkrétneho oddelenia osobne, písomne alebo telefonicky – 035/6492512.

Prihlasovanie dieťaťa do školskej jedálne i odhlasovanie zabezpečuje rodič, platí to  aj  v  prípade   ochorenia (ráno najneskôr do 8.00 hod.), tel. č.  školskej jedálne – 035/6407320.

 

I.oddelenie ŠKD    (II. A, II. B, IV.A, IV.B) – Mgr. Andrea Borosová – klubovňa sa nachádza na poschodí

II.oddelenie ŠKD  (I.A, I.B, III. A)  –  Mgr. Eva Borbélyová – klubovňa sa nachádza  na prízemí

 

Harmonogram úhrady poplatku ŠKD

Poplatok prosíme uhradiť bezhotovostným p r e v o d o m !!! (NIE VKLADOM HOTOVOSTI NA ÚČET ) alebo poštovou poukážkou podľa rozpísaného harmonogramu na účet č.:
SK 60 0200 0000 0033 6596 0753, konšt.symbol: 0968.

správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a triedu dieťaťa!!!
Ako adresáta uvádzajte: ŠKD pri ZŠ JAK, Nová cesta 9, 94110 Tvrdošovce.

PROSÍME VYKONAŤ ÚHRADU PODĽA UVEDENÉHO HARMONOGRAMU
VZHĽADOM NA SÚČASNÚ SITUÁCIU Z DÔVODU PANDÉMIE
NIE JE MOŽNÉ UHRÁDZAŤ PLATBY POLROČNE !

Predpokladaný harmonogram platieb:

V  MESIACI DECEMBER PROSÍME KVȎLI KONCOROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE POPLATOK NA ÚČET NEPOSIELAŤ!!!

1.úhrada (za sept.+okt):   8 € Variabilný symbol:  09102020 uhradiť do:   25.09.2020
2.úhrada (za november): 4 € Variabilný symbol:  112020 uhradiť do:  5.10.2020
3. úhrada (za dec. + jan.) 8 € Variabilný symbol:  12012020 uhradiť do:  5.11.2020
4. úhrada (za február): 4 € Variabilný symbol:  022021 uhradiť do:   5.1.2021
5. úhrada (za marec):  4 € Variabilný symbol:  032021 uhradiť do:   5.2.2021
6. úhrada (za apríl): 4 € Variabilný symbol:  042021 uhradiť do:   5.3.2021
7. úhrada (za máj): 4 € Variabilný symbol:  052021 uhradiť do:    5.4.2021
8. úhrada (za jún): 4 € Variabilný symbol:  062021 uhradiť do:    5.5.2021

Výška úhrady poplatku pre žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v minulom školskom roku bude upravená!

Bližšie informácie pokytnú p. vychovávateľky v priebehu najbližších dní.

 Aktualizácia:
© Eva Šrámková, upravila: Monika Vanyová